Spotmore.fi-sivuston käyttöä koskeva tietosuojaseloste

Päiväys: 24.5.2018

Rekisterinpitäjä

Spotmore
(Y-tunnus 123456-7)

Yhteyshenkilö:
Tietosuojavastaava
Tierankatu 4
20520 Turku
info@spotmore.fi

Rekisterin nimi

Spotmore.fi-sivuston käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn tar­koi­tuk­se­na on ke­rä­tä Spotmore.fi-si­vus­tol­la kä­vi­jöi­den ylei­siä ti­las­tol­li­sia tie­to­ja pal­ve­lun ke­hit­tä­mis­tä, asia­kas­suh­tei­den hoi­ta­mis­ta, vää­rin­käy­tös­ten en­nal­taeh­käi­syä se­kä li­sä­tie­to­jen tar­joa­mis­ta var­ten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja ovat sellaisten käyttäjien nimet ja sähköpostiosoitteet, jotka ovat täyttäneet Spotmore.fi-sivustolla olevan yhteydenottolomakkeen tai kokeilutilin avaamislomakkeen.

Rekisteriin kerättäviä teknisiä tie­to­ja ovat esi­mer­kik­si si­vus­ton kä­vi­jä­mää­rät, suo­si­tuim­mat si­vut, kel­lo­nai­ka, mil­tä si­vul­ta kä­vi­jä on siir­ty­nyt pal­ve­luun, käy­te­tyim­mät ha­ku­sa­nat ja se­lai­met se­kä pal­ve­lun käyt­tä­jän maa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Eväs­teet

Si­vus­tol­la käy­te­tään eväs­tei­tä. Eväs­te on pie­ni teks­ti­tie­dos­to, jon­ka verk­ko­si­vu tal­len­taa käyt­tä­jän tie­to­ko­nee­seen si­vuil­la vie­rai­lun yh­tey­des­sä. Kaik­kien si­vus­tol­la käy­tet­tä­vien eväs­tei­den tar­koi­tus on pa­ran­taa käy­tet­tä­vyyt­tä. Tar­koi­tuk­se­na ei ole ke­rä­tä ar­ka­luon­tois­ta in­for­maa­tio­ta käyt­tä­jien toi­min­nan seu­raa­mi­sek­si tai muu­ten­kaan vaa­ran­taa käyt­tä­jien yk­si­tyi­syyt­tä tai tie­to­tur­vaa. Osa eväs­teis­tä on vält­tä­mät­tö­miä si­vus­to­jen se­laa­mi­sen kan­nal­ta. Muut eväs­teet ovat käyt­tä­jän kan­nal­ta hyö­dyl­li­siä ja hel­pot­ta­vat si­vus­ton käyt­töä. Eväs­tei­den käy­tön voi es­tää se­lai­men ase­tuk­sis­sa, mut­ta pois­ton seu­rauk­se­na si­vus­ton jot­kin toi­min­nal­li­suu­det ei­vät vält­tä­mät­tä ole käy­tet­tä­vis­sä.

Kol­man­nen osa­puo­len pal­ve­lut

Käy­täm­me kä­vi­jä­ti­las­toin­tiin kol­man­nen osapuolen tarjoamaa Goog­le Ana­ly­tics -pal­ve­lua. Kä­vi­jä­ti­las­toin­ti pe­rus­tuu pal­ve­li­men lo­ki­tie­toi­hin se­kä Goog­le Ana­ly­tic­sin luo­maan ra­por­toin­tiin, jos­sa käy­te­tään näi­den oh­jel­mien eväs­tei­tä ja Ja­vaSc­ript-koo­dia. Li­sä­tie­to­ja Goog­le Ana­ly­tics -pal­ve­lus­ta: http://www.goog­le.com/intl/en/po­li­cies/pri­va­cy/.

Spotmore.fi-sivustossa on li­säk­si link­ke­jä kol­man­sien osa­puo­lien omis­ta­mil­le tai yl­lä­pi­tä­mil­le si­vuil­le. Siir­ty­mäl­lä lin­ki­te­tyil­le si­vuil­le käyt­tä­jä hy­väk­syy, et­tä si­vut ei­vät ole Spotmoren hal­lin­nas­sa, ei­kä Spotmorella ole mah­dol­li­suuk­sia vai­kut­taa niil­lä luo­dun tai jul­kais­tun ai­neis­ton si­säl­töön. Lin­ki­te­tyil­lä si­vul­la saat­taa ol­la myös käyt­töä ra­joit­ta­via eh­to­ja, joi­hin on tu­tus­tut­ta­va en­nen si­vu­jen käy­tön aloit­ta­mis­ta. Spotmore ei ole vas­tuus­sa mis­tään kol­man­nen osa­puo­len si­vu­jen si­säl­tä­mäs­tä ai­neis­tos­ta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Käyt­tä­jien hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa pe­rus­tel­tu­ja käyt­tö­tar­koi­tuk­sia var­ten voi­mas­sa ole­van hen­ki­lö­tie­to­lain­sää­dän­nön mu­kai­ses­ti edel­lyt­täen, et­tä sii­hen on käyt­tä­jän suos­tu­mus.

Si­vus­ton vä­li­tyk­sel­lä an­net­tu­ja tie­to­ja voi­daan luo­vut­taa seu­raa­viin ryh­miin kuu­lu­vil­le ta­hoil­le:

  • sivustomme ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille
  • yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei käyttäjä ole sitä kieltänyt
  • viranomaisille lain vaatimissa tapauksissa.

Käy­täm­me suo­ra­mark­ki­noin­tiin ja vies­tin­tään Spot­mo­re-pal­ve­lua. Spot­mo­rel­le siir­re­tään käyt­tä­jis­tä etu­ni­mi, su­ku­ni­mi ja säh­kö­pos­tio­soi­te se­kä säh­kö­pos­tin koh­den­ta­mi­seen tar­vit­ta­va tie­to käyt­tä­jä­ryh­mis­tä.

Li­säk­si saatamme koh­dis­tam­me mai­non­taa Ad­form-pal­ve­lun ja Fa­ce­boo­kin avul­la. Li­sä­tie­to­ja: https://si­te.ad­form.com/pri­va­cy-po­li­cy-opt-out/ ja https://www.fa­ce­book.com/po­li­cies.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tie­to­ja ei siir­re­tä EU:n tai ETA-alueen ul­ko­puo­lel­le.

Re­kis­te­rin suo­jauk­sen pe­riaat­teet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Ra­jaam­me hen­ki­lö­tie­to­jen käyt­töoi­keu­den Ka­na­va.to:n työn­te­ki­jöi­hin, so­pi­mus­kump­pa­nei­him­me ja mui­hin edus­ta­jiim­me, jot­ka tar­vit­se­vat näi­tä tie­to­ja kä­si­tel­läk­seen nii­tä puo­les­tam­me. Näi­tä hen­ki­löi­tä si­too sa­las­sa­pi­to­vel­vol­li­suus.

Tar­kas­tu­soi­keus

Käyt­tä­jäl­lä on oi­keus tar­kas­taa re­kis­te­riim­me tal­len­ne­tut omat tie­ton­sa. Tar­kas­tus­pyyn­nön voi lä­het­tää osoit­tee­seen info@spotmore.fi.

Oi­keus vaa­tia tie­don kor­jaa­mis­ta

Käyt­tä­jäl­lä on oi­keus vaa­tia re­kis­te­riin tal­len­ne­tun vir­heel­li­sen tie­don oi­kai­sua tai kaik­kien käyt­tä­jää kos­ke­vien tie­to­jen pois­toa (oi­keus tul­la unoh­de­tuk­si). Käyt­tä­jän pyyn­nös­tä oi­kai­sem­me, pois­tam­me tai täy­den­näm­me vir­heel­li­set, tar­peet­to­mat, puut­teel­li­set tai van­hen­tu­neet hen­ki­lö­tie­dot.

Tie­to­jen oi­kai­su- tai pois­to­pyyn­nön voi lä­het­tää osoit­tee­seen info@spotmore.fi.

Muut hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyyn liit­ty­vät oi­keu­det

Käyt­tä­jäl­lä on oi­keus kiel­tää re­kis­te­rin­pi­tä­jää kä­sit­te­le­mäs­tä hän­tä it­seään kos­ke­via tie­to­ja suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä ja muu­ta suo­ra­mark­ki­noin­tia se­kä mark­ki­na- ja mie­li­pi­de­tut­ki­mus­ta var­ten. Pyyn­nön suo­ra­mark­ki­noin­nin kiel­toon voit lä­het­tää osoit­tee­seen info@spotmore.fi.

Muu­tok­set tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen

Pi­dä­täm­me oi­keu­den muut­taa tä­tä tie­to­suo­ja­se­los­tet­ta. Tie­to­suo­ja­se­los­teen si­säl­tö kan­nat­taa tar­kis­taa sään­nöl­li­ses­ti.